Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt 1990
Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt 1990
Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt 1990

Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt 1990

Giá thông thường $50 hiện tại $35 Đơn giá  trên 

Short Sleeve

Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt

1990

size: xxl

measurements: 24x29

Flaws: small hole on left pit, faded collar

Pantera Cowboys from Hell Obiturary Tour Band T-Shirt 1990