Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt 1991
Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt 1991
Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt 1991

Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt 1991

Giá thông thường $70 hiện tại $40 Đơn giá  trên 

Short Sleeve

Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt

Warner Bros Tag

1991

size: xl

measurements: 22.5x30

Flaws: cracking print, stains on sleeve

Warner Bros + Looney Tunes Bugs Bunny Vintage T-Shirt 1991